header

 

सीबीएसई परिणाम विश्लेषण
 

	A- I (PASS PERCENTAGE) Class  X 
S.NO YEAR Total No. of Examinees No. of Examinees who passed Annual Exam Pass Percentage
01 2001 78 72 92
2 2002 100 96 96
3 2003 88 82 93.18
4 2004 107 106 99.06
5 2005 136 128 94
6 2006 130 129 99
7 2007 119 119 100
8 2008 150 147 98
9 2009 131 131 100
10 2010 179 178 99.4
11 2011 178 178 100
12 2012 182 182 100
13 2013 184 184 100
14 2014 192 192 100
15 2015 194 194 100%
16 2016 177 177 100

 

A- II (PASS PERCENTAGE) Class XII

S.NO YEAR Total No. of Examinees No. of Examinees who passed Annual Exam Pass Percentage
1 2001 52 48 92.31
2 2002 36 33 91.67
3 2003 45 39 86.67
4 2004 44 40 91
5 2005 73 67 92
6 2006 124 116 94
7 2007 93 87 94
8 2008 116 110 95
9 2009 65 64 98.5
10 2010 74 74 100
11 2011 98 97 98.97
12 2012 110 110 100
13 2013 129 127 98.45
14 2014 120 119 99.17
15 2015 184 184 100%
16 2016 142 139 97.89

B- I (QUALITY OF PERFORMANCE) Class X

S.NO YEAR Percentage of examinees who secured Percentage of examinees who secured Percentage of examinees who secured
    60 % or more in aggregate 75% or more in aggregate 90% or more in aggregate
1 2001 42.3 19 8
2 2002 89 44 6
3 2003 75 31.8 4.5
4 2004 84 50.46 10.28
5 2005 74 33.82 9.5
6 2006 73 26.15 11.5
7 2007 78 44.53 9.24
8 2008 73 31.3 8.66
9 2009 80 53 11
10 2010 162 CGPA 162 164
11 2011 43 89 13
12 2012 48 92 13
13 2013  41 78 65
14 2014 37 84 53
15 2015 45 80 55

B- II (QUALITY OF PERFORMANCE) Class XII

S.NO YEAR Percentage of examinees who secured Percentage of examinees who secured Percentage of examinees who secured
    60 % or more in aggregate 75% or more in aggregate 90% or more in aggregate
1 2001 17 7.6 2
2 2002 53 22 3
3 2003 73 20 2.2
4 2004 91 31.8 2.27
5 2005 58 36.98 1.36
6 2006 80 29.86 7.25
7 2007 84 37.6 10.75
8 2008 82 36.20 4.31
9 2009 92 51 8
10 2010 31 26 11
11 2011 42 38 10
12 2012 37 52 12
13 2013 54 41 11
14 2014 45 42 23
15 2015 37 69 25
16 2016 53 55 19

C- (PERFORMANCE INDEX-SUBJECT WISE) Class X

S.No Subject 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01 ENGLISH 63.3 66.5 67.55 62.50 65.29 54.30 72.10 53.42 70.13 68.64 75.14 74.04 77.22 77.6
83.63
91.6
02 HINDI (A) 56.2 64.3 71.65 75.00 79.20 74.30 71.97 88.82 75.68 84.02 82.38 80 83.66 78.43 90.94 90.54
03 SANSKRIT --- --- 85.46 63.70 83.40 62.50 82.07 70.10 66.16 69.66 72.09 69.47 71.56 68.86 75.39 82.61
04 MATHS 54.9 63.9 61.86 60.90 55.78. 57.40 67.30 59.58 64.69 65.29 71.7 67.93 73.64 69.21 77.71 80.44
05 SCIENCE 72.4 64.6 76.13 68.40 71.90 66.40 74.00 66.33 69.75 64.66 73.67 68.75 75.95 72.2 80.35 83.55
06 SOCIAL SCIENCE 64 61.4 69.19 65.70 63.43 61.10 73.80 65.67 73.38 75.76 71.28 67.79 75.54 72.99 76.76 84.6
07 HINDI(B) - - - - - - - - - - - - 100      
08 MUSIC VOCAL HINDI - - - - - - - - - - - - 100      
09 FRENCH                           87.5    
10 PAINTING                               100

C- (PERFORMANCE INDEX-SUBJECT WISE) Class XII

S.No Subject 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01 ENGLISH 73.5 68.7 88.02 90.90 83.20 83.97 79.49 71.44
84.03
69.26 75.15 75.8 67.3 81.15 83.4 81.07
02 HINDI 62.7 68.8
-
-
-
-
-
72.5
95.83
100 55.56 80.82 56.3 52.5 66. 89.15
03 MATHS 56.3 56 65.10 62.50 65.50 68.90 65.06 61.33
64.51
64.26 61.34 65.75 58.5 61.18 71.69 54.35
04 PHYSICS 62.9 65.1 92.70 78.40 82.14 79.16 74.04 74.25
78.26
82.26 75.6 75.99 72.1 70.11 76.92 80.98
05 CHEMISTRY 67.7 60.4 86.97 72.20 70.40 72.43 69.55 64.25
64.23
69.26 67.7 69.99 64.4 65.8 74.31 69.54
06 BIOLOGY 71.2 66 86.53 - - - - 67.99
65.97
54.17 65.95 79.95 66.7 71.79 73.5 77.75
07 I.P. -- --- 84.09 81.20 65.78 65.78 50.00
-
-
-   50 - - 65.66 52.19
08 COMPUTER SCIENCE --- --- --- --- -- ---- 59.26 59.46
51.86
72.38 76.5 66.91 67.6 60.68 74.81 72.92
09 BUSINESS STUDIES                     93.75 80.88 69.4 79.55 88.13 56.51
10 ACCOUNTANCY                     91.96 76.47 75.8 75.38 78.13 63.54
11 ECONOMICS                     79.46 77.21 100 82.58 70 52.08

D- Pass-outs who secured 90% or more in recent board exams Class-X

1 T N JANHAVI DEVI
2 S MOHAMMED IJAZ
3 V AMIRTA
4 HIMALI MATWANKAR
5 HANAH MARIAM SUNIL
6 KAVYA S KUMAR
7 R PRIYANKA
8 R SHYAM SUNDER
9 GAGANDEEP SINGH
10 R SAI AAKASH
11 SAISHIV ADITHYA
12 PAWAN KUMAR PRAJAPATI
13 S ASHITHA
14 SOUVIK SHANKAR PANDA
15 RISHEV RANJAN
16 N AISHWARYA
17 S SNOWY JOSPHIN VIOLA
18 J FIONA
19 GAUTAM S THAMPY
20 KALYANI SURESH
21 DIGANTA PANDA
22 ASHISH KUMAR YADAV
23 RAJVEE SANJAY PISEY
24 V SUBHASREE
25 AKASH SHANKAR
26 S VINODINI
27 RAJIT RAJORA
28 HRITIK SHARMA
29 PAVITHRA J WARRIER
30 NEHA P
31 ANKIT ROUT
32 A NIKHILESH
33 V AAKASH GOURI SHANKAR
34 VIVEK SINGH BISHT
35 S PRAHADISHWAR
36 B MITLESHWAR RAO
37 SHRUTI DIVYA DUBEY
38 S ARCHANA
39 ASHWINI D
40 BIDISHA PANDA
41 R DISHA RITHI
42 NIKITA DAS
43 NEETU
44 MEGHA SINHA

D- Pass-outs who secured 90% or more in recent board exams Class-XII

S.No. Name of Student
1 RAJVIJAY
2 RAVI SHANKAR
3 PRASHANT KUMAR DWIVEDI
4 SHRUTI YADAV
5 TANYA GUPTA
6 RIYANK MUKHOPADYAY
7 RIYA RAJKUMAR
8 T A VENKATAVARDHAN
9 V P AJAY
10 CHARU SHARMA
11 V KISHORI NANDHINI
12 R S MADHUMITHA
13 PIYUS KUMAR YADAV
14 R ABINESH
15 RISHAB ROHILLA
16 SHIVANSHU SHUKLA
17 SACHIN CHOUHAN
18 DEEPAK DALAL
19 ROSHAN DIPESH